artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bee-
Line, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,
voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn
directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan
Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd
of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond
om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder
begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te
allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd
is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt
dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge
de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van
de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de
Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste
van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij
van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden
verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om
de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig
verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen
aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door
Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd.
Voor een aantal genoemde paging systemen dient echter door Wederpartij mogelijk bij het
Agentschap Telecom een zendmachtiging aangevraagd te worden. De machtiging heeft een geldigheid
van 5 jaar en dient nadien opnieuw aangevraagd te worden.
De bijhorende jaarlijkse kosten voor de machtiging bedragen ongeveer €250.
De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan
de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek
is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen
terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient
Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom
daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen
en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.
artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Gebruiker beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het
moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij
gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van
derden wordt gebracht.
artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.